Vad är en Samfällighetsförening?

Här kan du läsa mer om "Lagen om förvaltning av samfälligheter"

I de flesta bostadsområden svarar kommunen för kör- och gångvägar, parkeringsplatser, vatten och dagvatten mm.
I andra områden svarar en samfällighetesförening för sådana gemensamma nyttigheter.

--------------------------------------------------------------------------------

Samfällighetsföreningen Spoven består av tre stycken gemensamhetsanläggningar:

Gemensamhetsanläggning nr 1

Deltagande fastigheter:
Samtliga

Omfattning:
Kallvattenledningar med mätarbrunnar och brandposter
Spillvattenledningar med nedstignings- och inspektionsbrunnar
Dagvattenledningar för regnvatten, nedstignings och dräneringsbrunnar
Elledningar med abonnent- och kabelskåp
Kopplingsplintar och tomrör för telefon
Körvägar
Gemensamma förvaltningskostnader

Gemensamhetsanläggning nr 2

Deltagande fastigheter:
Samtliga förutom Småspoven 51 (Träffen)

Omfattning:
Gångvägar, parkeringsplatser och grönområden
Anläggning för belysning av gemensamma gångvägar
Soprum
Gemensamhetslokal

Gemensamhetsanläggning nr 3

Deltagande fastigheter:
Småspoven 18 - 39, 47 - 50.
Storspoven 14 - 30, 38 - 45, 68 - 112, 129 - 138.

Omfattning:
Garage

--------------------------------------------------------------------------------

En samfällighetsförening bildas genom beslut av Fastighetsbildningsmyndighet. För att ändra i samfällighetsföreningens ansvarsområde krävs också ändringsbeslut av samma myndighet. Delägare/medlem i en samfällighetsförening är ägare till fastighet inom samfälligheten. Delägarskap/medlemskap är obligatoriskt och följs bland annat av skyldighet att betala den årsavgift som Föreningsstämman beslutar.
Anser du att föreningsstämman har beslutat om uttaxering av avgift, som strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter, så har du rätt att överklaga beslutet senast fyra veckor efter föreningsstämman.

Betalar inte medlem den avgift som har beslutats av föreningsstämman, lämnas ärendet för inkasso. Föreningen använder Kredit Inkasso AB för inkassoåtgärder.
Skulle inte avgiften betalas, trots att ärendet lämnats för inkasso, lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för utmätning i medlemmens fastighet. Betalar medlemmen trots detta inte avgiften, säljs fastigheten på exekutiv auktion. I och med att föreningens fordran på medlemmen går före t ex lån hos banker och andra kreditinstitut, är föreningen i praktiken alltid garanterad att få in avgiften från medlemmen.