Föreningens Stadgar


Orginalstadgar från när föreningen bildades.

För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1
FIRMA
Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Spoven.

§ 2
SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar följande samfälligheter: Anläggningssamfälligheter för dels VA-ledningar, vägar mm (gemensamhetsanläggning 1), dels parkeringsplatser, gemensamhetslokal mm (gemensamhetsanläggning 2), dels ock fristående garage (gemensamhetsanläggning 3). Anläggningssamfälligheterna har tillkommit genom anläggningsbeslut 1975-12-16 (dn Pk3 1010/74).

§ 3
GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4
MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5
STYRELSE
Säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Trollhättans kommun i Älvsborgs län.

§ 6
VAL
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter, Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 7
KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE.
FÖREDRAGNINGSLISTA
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

§ 8
BESLUTFÖRHET, PROTOKOLL
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivningar av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
FÖRVALTNING
Styrelsen skall förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
föra redovisning över föreningens räkenskaper
föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare
årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter

§ 10
REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11
RÄKENSKAPS PERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12
FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13
KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden.

§ 14
MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15
DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Styrelsens och revisorernas berättelser
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
Ersättning till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Val av styrelse och styrelseordförande
Val av revisorer
Övriga frågor
Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 16
DISPOSITION AV AVKASTNING
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17
STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18
FLERA VERKSAM-HETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal utgöra samma andelstal som gäller inom gemensamhetsanläggning 1.

§ 19
PROTOKOLLS JUSTERING TILLGÄNGLIG HÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1975-12-16

Rune Sporrner

Sammanträdesledare