Organisationen

Styrelsen "förvaltar Samfällighetens och Föreningens tillgångar" som det står i stadgarna. Det innebär bland annat att man förvaltar de tillgångar som finns i föreningen, t ex föreningens likviditet och fonderade medel, fristående garagebyggnader, (GA3), markområden, gemensamhetslokal m m. Styrelsen köper in de tjänster som behövs för t ex snöröjning, gräsklippning och underhåll av gång- och körvägar.

Samfällighetsföreningen är en egen juridisk person och är registrerad hos Lantmäteriverket.

Föreningens organisationsnummer är 716409-6260.

Styrelsen väljs av Föreningsstämman och är ansvarig inför denna. Föreningsstämma skall hållas varje år, i maj månad. På Föreningsstämman väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Beslut fattas om vilken avgift som skall tas ut för nästkommande år, om avsättning till ska till Underhålls- och Förnyelsefond och om särskild depositionsavgift för städdagarna skall tas ut eller ej. Föreningsstämman fastställer också debiteringslängden, d v s hur stor avgift var och en skall betala och hur stor förseningsavgiften skall vara för de medlemmar som inte betalar sin avgift i tid.

Föreningsstämman behandlar också förslag från styrelse och motioner från medlemmarna.

Kallelse till stämman skall, enligt stadgarna, vara skriftlig och vara utlämnad senast två veckor före stämman. Tillsammans med kallelsen får du, som regel, föreningens verksamhetsberättelse för föregående år och eventuellt också ytterligare information kring de frågor som kommer att behandlas på stämman. T ex förslag från medlemmar och från styrelsen.

Du får också, tillsammans med kallelsen, styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för nästa verksamhetsår samt förslag till debiteringslängd.

Alla medlemmar har rösträtt på stämman. Varje fastighet, som ingår i samfälligheten, har en röst oavsett om fastigheten ägs av en person eller flera.

Vill man att föreningsstämman skall kunna fatta ett beslut i en viss fråga måste förslaget finnas med på kallelsen till stämman. Medlem, som vill ha ett förslag behandlat på föreningsstämman, lämnar en motion i ärendet till någon av styrelsens ordinarie ledamöter. Föreningens stadgar säger att en motion skall vara lämnad senast under mars månad för att kunna behandlas på stämman.

Styrelsen kan också komma med förslag till stämman, så kallad proposition. För att beslut skall kunna fattas på stämman måste förslag från styrelsen finnas med på kallelsen.

Övriga frågor, som väcks på stämman, hänskjuts till styrelsen för beredning och genomförande om frågan ligger inom styrelsens mandat för förvaltning av samfälligheten. Om styrelsen inte har mandat att fatta beslut i frågan tas den upp på nästa ordinarie föreningsstämma, eller, om frågan behöver avgöras tidigare, kallar styrelsen till en extra stämma.

Bland annat för att organisera städdagar finns i varje Etapp en "Etappansvarig" och ett antal "Gruppansvariga". De ansvarar för att städdagarna fungerar och för att gemensamma uppgifter blir utförda.